CentOS 7 Zabbix Kurulumu

CentOS 7 işletim sistemi üzerine Zabbix monitör aracının kurulumunu yapacağız. Zabbix kurulumu öncesinde sistemimizde olması gereken bileşenler ile kuruluma başlıyoruz.

Zabbix kurulumu öncesi gerekli bileşenleri kuralım.

yum upgrade
yum install yum-utils centos-release-scl

Varsayılan PHP versiyonunu ayarlayalım.

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum-config-manager --enable remi-php73

Apache, MySQL ve PHP kurulumlarını yapalım.

yum install php mysql mariadb-server httpd
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

MySQL konfigürasyonu

Aşağıdaki komut ile MySQL kurulumunu başlatalım. root parolası belirleyerek adımları devam edelim. Kurulum sırasında birkaç soru soracak. “Y” ile kabul ederek kurulumu tamamlayalım.

mysql_secure_installation

Veritabanı oluşturma

mysql –u root –p
mysql > create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql > create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql > grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql > quit;

Zabbix server ve agent kurulumu

yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent2

/etc/zabbix/zabbix_server.conf dosyasında aşağıdaki satırları güncelleyelim.

DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=password

Tabloları içeri aktarma

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Zabbix saat ayarının yapılması

/etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf dosyasında aşağıdaki satırı aktif ederek güncellemeyi yapalım.

; php_value[date.timezone] = Europe/Riga

Firewall kural tanımlamaları

firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload

Zabbix server ve agent başlatma

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 httpd rh-php72-php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 httpd rh-php72-php-fpm

Zabbix kullanıcı arayüzüne erişim

http://server-ip-or-name/zabbix

Kullanıcı adı / Parola: Admin / zabbix